ข้อเสนอเชิงนโยบาย

  • กำหนดปริมาณน้ำตาลในอาหารเิสริมเด็ำกไม่เกิน 10%
  • ขยายพื้นที่ รร.ปลอดน้ำอัดลม
  • Food marketing in school
  • เสนอแนะนโยบายเรื่องการพัฒนาฉลากอาหาร/โภชนาการ


sweet download
Overview Search Downloads Submit file
Download details
วิธีเลิกนมขวด

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
Data

Size 59.07 KB
Downloads 281
Language
Licence
Author
Website
Price
Created 2010-07-05
Created by admin
Changed at
Modified by

Download

ccBoard- Popular Posts

 ccBoard- Popular Posts
เชิญชวนสมาชิกเครือข่ายฯ 2010-07-12 09:42:09 admin
แสดงให้เห็นว่าท่านละทิฏฐิของท่านแล้ว 2014-05-20 14:08:08 nuning
บุญ 2014-05-13 13:47:20 nuning
อริยสัจสี่มรรคมีองค์แปดนี่แหละ 2014-05-14 13:59:00 nuning
โอ้โห อ้วน กลายเป็นโอ้โห เป๊ะ 2014-05-12 13:40:53 nuning
คนไม่ดี เป็นคนดี 2014-05-15 13:55:01 nuning
เรามีความเมตตาและความอดทนที่เกิดจากความไม่ยึดติดอยู่ในความเกียจ 2014-05-18 13:56:04 nuning
ตามรอยพระอริยเจ้า 2014-05-17 14:11:48 nuning